Pietikäisten sukuseura ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pietikäisten Sukuseura ry ja kotikunta Kuopion kaupunki

2§ TARKOITUS

Pietikäisten sukuseura ry:n tarkoituksena on:

-ylläpitää yhteyttä Pietikäisten ja siitä eronneiden sukuhaarojen välillä, ja tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa,

-hankkia ja tallettaa tuleville sukupolville tietoja suvun ja sen jäsenten vaiheista ja julkaista sukutauluja, muuta kirjallista ja kuvallista aineistoa,

-suorittaa sukututkimusta sukuhistorian julkaisemista varten, sekä välittää sukua koskevaa aineistoa sen jäsenille ja hallituksen päätöksen mukaan muillekin asiasta kiinnostuneille, sekä koota ja tallettaa sukumuistoesineitä,

-järjestää sukukokouksia ja sukujuhlia, lujittaa sukuhenkeä ja sukukunniantuntoa suvun jäsenissä,

-tukea käytettävissä olevin keinoin ja stipendein suvun lahajakkaiden jäsenten opiskelua tai harrastuksia muun henkisen toiminnan alalla.

3§ JÄSENET

Seuran varsinaisiksi jäseniksi pääsevät kaikki Pietikäisinä tai siitä eronneiden sukuhaarojen jäseninä syntyneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä. Varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa elävät perheenjäsenet voidaan hyväksyä perhejäseneksi

Jäseneksi haluavan on jätettävä seuran hallitukselle suullinen tai kirjallinen pyyntö, jossa on selvitettävä hakijan syntyperä. Hallitus ratkaisee jäsenyyden.

Jäsenyys lakkaa kuoleman, eron tai erottamisen kautta.

Jäsen voidaan erottaa seurasta, jos hän on toiminut seuran sääntöjen vastaisesti tai jättänyt jäsenmaksuvelvoitteen hoitamatta. Erottamisesta päättää hallitus.

Jäsenmaksun suuruudesta, erikseen varsinaisille ja perhejäsenille, määrää kulloinkin seuran vuosikokous ja vain jäsenmaksun suorittaneella seuran jäsenellä on äänioikeus seuran asioissa.

Jäsenten velvollisuus on ilmoittaa seuran arkistoon itseään ja perhettään koskevista muutoksista joita sukututkimuksen kannalta on pidettävä tarpeellisena.

Jäsenten velvollisuus on ilmoittaa seuran arkistoon itseään ja perhettään koskevista muutoksista, joita sukututkimuksen kannalta on pidettävä tarpeellisina.

4§ KUNNIAVIRAT

Sukukokous voi kutsua suvun vanhimman kunniavirkaan kulloinkin vanhimman suvun jäsenen ja seuran hallitus voi tarvittaessa käyttää hänen neuvojaan hoitaessaan seuran asioita. Suvun vanhin on kunnianimitys, eikä hän ota osaa sukuseuran hallintoon muulla tavoin. Myös erikoisen ansioituneita suvun jäseniä voi sukukokous hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseniksi.

5§ HALLITUS

Sukukokous valitsee seuran hallituksen, joka hoitaa ja panee toimeen sukukokouksen päätökset, hoitaa seuran taloutta ja kaikkia juoksevia asioita.

Hallituksen puheenjohtana toimii seuran esimies jonka sukukokous valitsee ja lisäksi hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, jotka keskuudestaan valitsevat varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt yksin.

Sekä varsinaiset, että varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain puolet, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla kolme hallituksen jäsentä tai varajäsentä, äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen koollekutsuja on seuran esimies.

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

6§ KOKOUKSET

Seuran hallitus kutsuu jäsenet varsinaiseen sukukokoukseen vuosittain kesä - elokuun välisenä aikana hallituksen päättämässä paikassa. Hallitus kutsuu seuran jäsenet kokoukseen kirjeellä, joka postitetaan vähintäin kahta viikkoa ennen kokousta.

Seuran ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen toimesta, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, ilmoittaen samalla sen tarkoituksen.

Sukukokouksen avaa seuran esimies ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2) Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös
3) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
4) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja hallituksen jäsenten palkkioista.
5) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
6) Valitaan seuran esimies ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7) Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8) Käsitellään muut hallituksen tekemät esitykset.
9) Käsitellään jäsenten esittämät asiat.
10) Päätetään ehdotus seuraavan kokouksen paikasta.

7§ LAHJOITUKSET

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta ja omaisuuden käyttämisestä tehdään sukukokouksessa, jonka kokouskutsussa asia on tuotu esille. Päätöksen syntyminen edellyttää vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

9§ SEURAN PURKAMINEN

Jos seura puretaan, käytetään sen omaisuus ensin seuran asioiden hoitoon, minkä jälkeen jäännös luovutetaan seuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla käytettäväksi. Seuran arkistoa ei saa luovuttaa kenellekkään yksityiselle, vaan se luovutetaan Suomen Sukututkimusseuralle tai jos sellaista ei ole, maakunta-arkistoon.

10§

Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia